ŠTATÚT A ÚPLNÉ PRAVIDLÁ
SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE
„Riverland súťaž“

Zmyslom tohto štatútu je úprava pravidiel súťaže s názvom „Riverland súťaž“ (ďalej iba „súťaž“). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu ku spotrebiteľom. Tento štatút môže byť pozmenený formou písomných dodatkov k tomuto štatútu. Jeho zmeny sú po vyhlásení súťaže prípustné jedine s písomným súhlasom spoločnosti Rybárske centrum Riverland s.r.o., Seberíniho 14, Bratislava 82103.
1. Usporiadateľ a Organizátor
Usporiadateľom súťaže v Slovenskej republike je spoločnosť Rybárske centrum Riverland s.r.o., Seberíniho 14, Bratislava 82103, Slovenská republika, IČO: 35802561, IČ DPH: SK202205011 (ďalej iba „Usporiadateľ“).
Organizátorom súťaže je Dávid Orviský - Studio, Školská 221/16, 92231 Sokolovce, Slovenská republika, IČO: 50916866 (ďalej iba „Organizátor“).
2. Trvanie súťaže
Súťaž prebieha v období od 1. 1. 2021 00:00:00 hod. do 31. 12. 2021 23:59:59 hod., (t.j. 365 kalendárnych dní) na území Slovenskej republiky.
3. Kto sa môže zúčastniť súťaže
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, s výnimkou osôb uvedených v bode 9. tohto Štatútu, (ďalej iba ako „Súťažiaci“). V prípade súťažiacich mladších ako 18 rokov sú títo povinní mať súhlas zákonného zástupcu ako pre účasť v súťaži, tak aj pre prípadné prevzatie výhry.
4. Postup súťaže
Súťažiaci sa zapojí do súťaže zakúpením akýchkoľvek produktov v predajni RIVERLAND na ul. Seberíniho 14, Bratislava alebo prostredníctvom RIVERLAND e-shopu na adrese www.rybarskecentrum.sk v minimálnej hodnote 20,00 €. Súťažiaci za každých 20,00 € nákupu získava 2 žreby do záverečného žrebovania. Príklad: Súťažiaci urobil nákup v hodnote 150,00 €, do žrebovania získava 14 žrebov. Čím viac žrebov má súťažiaci zaregistrovaných v súťaži, tým má vyššiu šancu na výhru v záverečnom žrebovaní.
Svoje nákupy súťažiaci registruje na súťažnej stránke www.riverlandsutaz.sk, kde pri registrácii zadá svoju korešpondenčnú a kontaktnú adresu pre potreby doručenia výhry a údaje zo svojho pokladničného bločku, prípadne faktúry pribalenej k balíku pri objednávke z e-shopu a to konkrétne: dátum nákupu, čas nákupu, hodnota tj. suma nákupu s DPH.
Súťažné pokladničné bločky / faktúry je potrebné odkladať pre následnú kontrolu, ktorá prebehne u vyžrebovaných výhercov. Ak sa súťažiaci nebude vedieť preukázať bločkom / faktúrou dokazujúcim jeho registrovaný nákup, výhra prepadne v prospech Usporiadateľa. Súťažiaci má možnosť pri registrácii nákupu na súťažnej web stránke uložiť si k registrácii aj fotografiu alebo sken bločku / faktúry a vtedy nie je potrebné aby si tento bloček / faktúru uchovával fyzicky u seba. Údaje z pokladničného dokladu môžu byť do súťaže zaradené iba raz. V prípade pokusu o opakované vloženie údajov bude tento pokus neplatný.
V prípade neúspešného vloženia údajov alebo nahratia pokladničného dokladu je potrebné odložiť si daný doklad a kontaktovať Organizátora cez kontaktný formulár alebo pomocou tel. číslo infolinky, ktoré nájdete na webe v sekcii „Infolinka“
Člen SRZ sa môže jedenkrát zaregistrovať aj bez nutnosti vykonania nákupu. Svojou registráciou tak získa 1 žreb do záverečného žrebovania. V prípade, že pri záverečnom žrebovaní získa člen SRZ výhru vďaka žrebu bez nákupu, bude sa musieť preukázať platnou členskou známkou vo svojom členskom preukaze pre rok 2021.
5. Výhry a žrebovanie
Výhrami sú:
2x Simms Challenger Jacket v hodnote 299,00 €, 5x Simms insulated bunda v hodnote 250,00 €, 2x Simms Challenger Bib nohavice v hodnote 250,00 €, 1x Simms rybárska taška v hodnote 150,00 €, 1x Košeľa Simms Ultralight LS v hodnote 119,00 €, 2x Simms montana wool crewneck core top v hodnote 119,00 €, 20x Simms košeľa v hodnote 99,00 €, 10x Simms nohavice v hodnote 99,00 €, 5x Simms intruder BiComp fishing shirt v hodnote 99,00 €, 10x Simms mikina v hodnote 95,00 €, 3x Simms outer banks shirt v hodnote 89,00 €, 2x Simms cuda LS shirt v hodnote 79,00 €, 1x Simms black ford LS flannel shirt v hodnote 79,00 €, 1x Simms solid solar flex v hodnote 79,00 €, 7x Simms solar flex crewneck v hodnote 79,00 €, 2x Simms solar flex v hodnote 69,00 €, 1x Simms Scout LS UV shirt v hodnote 59,00 €, 2x Scott performance LS v hodnote 59,00 €, 1x Simms tričko woodblock tarpon v hodnote 49,00 €, 1x Simms tričko catch and release v hodnote 49,00 €, 1x Simms čiapka big hole pom v hodnote 34,95 €, 2x Simms čiapka women pom hat v hodnote 34,95 €, 1x Simms woodblock tarpon v hodnote 34,90 €, 2x Scott tričko v hodnote 34,90 €, 2x Simms reel tarpon v hodnote 34,90 €, 1x Simms fish local tarpon v hodnote 34,90 €, 1x Simms tech tee v hodnote 34,90 €, 1x Simms fish reaper v hodnote 34,90 €, 1x Simms small fit working waders v hodnote 34,90 €, 1x Simms classic baseball cap v hodnote 34,90 €, 1x Simms montana patch trucker hat v hodnote 34,90 €, 1x Simms flexfit trucker woodblock v hodnote 34,90 €, 1x Simms trout trucker cap v hodnote 34,90 €, 1x Simms tarpon trucker cap v hodnote 34,90 €, 1x Simms caddis camp cap v hodnote 34,90 €, 2x Simms retro trucker hat v hodnote 34,90 €, 2x Scott cap v hodnote 29,95 € a 30x Scott tričko deep v hodnote 20,00 €.
Žrebovanie výhercov prebehne do 14 dní od ukončenia súťaže pomocou žrebovacieho softwaru za účasti notára. Výhercovia budú do 3 pracovných dní od vyžrebovania telefonicky, SMS správou alebo e-mailom kontaktovaní o výhre.
V prípade, ak výherca nevložil kópiu výherného pokladničného dokladu pri registrácii údajov cez webovú stránku súťaže alebo registroval údaje bločku cez SMS, bude požiadaný o zaslanie tohto dokladu e-mailom na adresu info@riverlandsutaz.sk Pokladničný doklad musí výherca zaslať najneskôr do 5 pracovných dní od oznámenia o výhre.
V prípade, ak výherca nevložil kópiu výherného pokladničného dokladu pri registrácii údajov cez webovú stránku súťaže alebo registroval údaje bločku cez SMS, bude požiadaný o zaslanie tohto dokladu poštou na adresu CPP PROMO house s.r.o., Kaštieľska 21, 821 05, Bratislava alebo na emailovú adresu info@cpppromo.sk.
Výhercovia budú taktiež zverejnení aj na web stránke www.riverlandsutaz.sk najneskôr do 3 pracovných dní od vyžrebovania. Pre doručenie výhry je Súťažiaci v súlade s týmito pravidlami povinný uviesť Organizátorovi svoje kompletné kontaktné údaje pri kontaktovaní. Už zadané kontaktné údaje je možné zmeniť zaslaním nových údajov na emailovú adresu info@riverlandsutaz.sk a to do 7 dní od oznámenia o výhre. V prípade, že výherca nesplní podmienky kontroly výhra prepadáva v prospech „Usporiadateľa“.
6. Oznámenie a odovzdanie výhier
Pre oznámenie výhier bude použité telefónne číslo alebo e-mail, s ktorým sa spotrebiteľ zapojil do súťaže. Výherca výhry bude telefonicky alebo mailovo kontaktovaný pre dohodnutie ďalších detailov jej prevzatia. Výhra bude výhercovi odovzdaná 30 dní od žrebovania, Organizátorom na základe dohody s Usporiadateľom. Organizátor môže podmienky odovzdania výhier kedykoľvek zmeniť.
Súťažiaci v súlade s týmito pravidlami súhlasí s tým, že prevzatie výhry potvrdí osobne podpísaním preberacieho protokolu. Odmietnutie podpísania preberacieho protokolu znamená stratu nároku na výhru. V prípade zaslania výhier poštou, ako doklad o prevzatí bude slúžiť doručovací lístok.
Výherca nemá nárok na inú výhru od Usporiadateľa, než je uvedené vyššie, či na iné protiplnenie, a to ani finančné, zodpovedajúce hodnote výhry. Usporiadateľ nezodpovedá za výhry, dodávané tretími stranami. Podmienky využitia výhier sa riadia podmienkami ich dodávateľov, ktorí taktiež vybavujú prípadné reklamácie a nesú plnú zodpovednosť za plnenie poskytnuté v rámci výhry.
Výhercovia sú povinní splniť si svoje daňové a odvodové povinnosti podľa aktuálnej platnej legislatívy Slovenskej republiky - Zákona o dani z príjmu 595/2003 Z.z. § 8 ods.1 písm. j) v platnom znení.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť výhru inou výhrou v rovnakej hodnote, bez predchádzajúceho upozornenia.
7. Propagácia súťaže
Zverejnenie a propagácia súťaže bude prebiehať formou vybraných POS materiálov na predajni a pomocou promočnej web stránky. Kompletný štatút súťaže a výhercovia súťaže budú uverejnení na stránke www.riverlandsutaz.sk.
8. Pravidlá ochrany osobných údajov
I. SÚHLAS S UCHOVÁVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vytvorením konta na stránke www.riverlandsutaz.sk alebo zapojením sa do súťaže cez SMS súťažiaci vedome potvrdzuje, že má viac ako 18 rokov, je úplne svojprávny a súhlasí zo spracovaním osobných údajov pre potreby vyhodnotenia súťaže. Vyjadruje, ako dotknutá osoba, dobrovoľne svoj výslovný súhlas v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s Pravidlami súťaže a s uchovaním osobných údajov (Spracúvané osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, email) pre potreby vyhodnotenia súťaže, a s archiváciou osobných údajov počas nevyhnutne nutného obdobia maximálne však 2 roky od skončenia súťaže alebo do odvolania súhlasu. Osobné údaje sa budú uchovávať len pre potrebu súťaže a nebudú sa používať na marketingové účely.
Vyjadruje, ako dotknutá osoba, dobrovoľne svoj výslovný súhlas v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s Pravidlami súťaže a s uchovaním osobných údajov (Spracúvané osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, email) pre potreby vyhodnotenia súťaže, a s archiváciou osobných údajov počas nevyhnutne nutného obdobia maximálne však 2 roky od skončenia súťaže alebo do odvolania súhlasu. Osobné údaje sa budú uchovávať len pre potrebu súťaže a nebudú sa používať na marketingové účely.
Ak súťažiaci nesúhlasí s uchovaním osobných údajov po skončení súťaže, môže svoj súhlas písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie vykonané prostredníctvom elektronickej pošty, t. j. doručením e-mailu na adresu: info@riverlandsutaz.sk Odvolaním svojho súhlasu však účastník stráca nárok na výhru v súťaži.
Zapojením sa do súťaže prostredníctvom vytvorenia konta na stránke www.riverlandsutaz.sk, súťažiaci vedome potvrdzuje všetko podľa čl. I odseku 9 pravidiel súťaže a dáva svoj výslovný súhlas ako dotknutá osoba v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prevádzkovateľovi a sprostredkovateľovi: so zasielaním informačných SMS a emailov týkajúcich sa tejto súťaže, s prípadným zverejnením jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a mesto (obec) na výhernej listine a so spracúvaním osobných údajov v uvedenom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo.
Vytvorením osobného konta na webovej stránke súťaže www.riverlandsutaz.sk (ďalej tiež len „účastník“) súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu poskytnutých osobných údajov (ďalej tiež len „údaje“) a s ich zaradením do databázy organizátora ako prevádzkovateľa a s ich prípadným spracúvaním prostredníctvom tretej strany ako sprostredkovateľa.
Osobné údaje sa spracúvajú najmä na evidenciu súťažiacich, v období od ich poskytnutia v rámci súťaže až do vyhlásenia výsledkov súťaže, resp. do prípadného písomného odvolania súhlasu, maximálne však 2 roky od ich poskytnutia. Osobné údaje sa od účastníka súťaže získavajú prostredníctvom registrácie na webovej stránke súťaže. Osobné údaje účastníka súťaže sa budú spracúvať vo vyššie uvedenom rozsahu v elektronickej databáze prevádzkovateľa, popr. spracovateľom, s ktorým prevádzkovateľ uzavrie príslušnú zmluvu. Všetky dáta sa ukladajú v digitálnej forme.
II. PRÁVA SÚŤAŽIACEHO V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV
Od účinnosti zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „ zákon OOÚ “) t.j. od 25.05.2018 bude mať subjekt podľa § 21 zákona OOÚ právo na prístup ku osobným údajom a právo na ochranu osobných údajov. Subjekt bude mať podľa § 21 zákona OOÚ právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Subjekt bude mať zároveň právo v zmysle § 22 až § 28 zákona OOÚ na opravu, výmaz osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, v prípade, že zistí alebo sa bude domnievať, že spoločnosť vykonáva spracovanie jeho osobných údajov spôsobom, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom. Subjekt bude mať ďalej právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 zákona OOÚ na Úrad na ochranu osobných údajov.
Od účinnosti Nariadenia o ochrane osobných údajov, resp. od 25. 5. 2018 bude mať subjekt práva podľa článku 12–23 tohto nariadenia, najmä právo na transparentnosť spracúvania, právo na informácie a prístup k údajom, právo na opravu a vymazanie údajov, právo na obmedzené spracúvanie údajov a právo na prenosnosť údajov, podľa uvedeného nariadenia má subjekt rovnako právo vzniesť námietku pri spracúvaní na účely priameho marketingu, vrátane profilovania. Subjekt má právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania.
Právom na prístup sa rozumie právo na transparentné, zrozumiteľné a ľahko prístupné informácie o spracúvaní osobných údajov. Identita žiadateľa musí byť preverená. Všetky informácie sú poskytované bezplatne, ibaže by boli žiadosti zjavne nedôvodné, neprimerané alebo sa opakujú. Pre overenie totožnosti môže prevádzkovateľ požadovať poskytnutie dodatočných informácií.
Právom na opravu sa rozumie oprava nesprávnych údajov alebo doplnenie neúplných údajov.
Právom na vymazanie sa rozumie právo na požiadavku vymazať údaje, ak už nie sú pre stanovené účely potrebné, neexistuje právny základ pre spracúvanie a prípadný súhlas bol odvolaný, boli vznesené námietky proti spracúvaniu, údaje boli spracúvané protiprávne. Právom na obmedzenie spracúvania sa rozumie obmedzenie pri uplatnení niektorého z práv a nie je dôvod na vymazanie. Obmedzenie spracúvania a vymazanie oznamuje prevádzkovateľ príjemcom, ibaže je to nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie prevádzkovateľa.
Právom na prenosnosť sa rozumie právo získať poskytnuté údaje v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a tieto preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je spracúvanie založené na súhlase alebo zmluve.
Právom na námietku sa rozumie právo namietať spôsoby spracúvania alebo spracúvanie samotné. Ak subjekt vznesie námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, nebudú osobné údaje ďalej spracúvané. Námietku je možno vzniesť proti použitiu automatizovaných prostriedkov alebo proti profilovaniu.
III. KONTAKTY, UPLATNENIE ŽIADOSTI A SŤAŽNOSTI V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV
Súťažiaci, ktorý má otázku alebo požaduje uplatnenie niektorého práva, sa môže obrátiť na prevádzkovateľa prostredníctvom elektronickej pošty, doručením e-mailu na adresu: info@riverlandsutaz.sk Uvedené súhlasy môže súťažiaci kedykoľvek písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie urobené prostredníctvom elektronickej pošty, tj. doručením e-mailu na adresu info@riverlandsutaz.sk
9. Osobitné ustanovenia súťaže
Zamestnanci Usporiadateľa, Organizátora súťaže ako aj osoby im blízke v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka v platnom znení, sú z účasti v súťaži vylúčení. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech Usporiadateľa súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala je povinná túto výhru Usporiadateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy Usporiadateľa súťaže vrátiť. V prípade ak to nie je možné nahradiť Usporiadateľovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry. Usporiadateľ súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať a nemajú nárok na ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve, ako určí Usporiadateľ súťaže, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie, či iné protiplnenie v hodnote výhry. Výhra bude výhercom odovzdaná tak ako je popísané v tomto Štatúte. Usporiadateľ ani Organizátor súťaže nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím. Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže, pravidiel súťaže, či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži, je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko Organizátora súťaže po predchádzajúcom súhlase Usporiadateľa.
10. Všeobecné podmienky
Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť opakovane s každým ďalším nákupom súťažných produktov a zadaním nových údajov z pokladničného dokladu na webovej stránke súťaže www.riverlandsutaz.sk
Každý súťažiaci zapojením do súťaže zároveň vyhlasuje a potvrdzuje, že sa oboznámil s týmto štatútom a úplnými pravidlami spotrebiteľskej súťaže „Riverland súťaž“ V celom rozsahu s nimi súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať.
Organizátor súťaže je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke so súťažou spojené.
Organizátor má právo vylúčiť, ktoréhokoľvek z účastníkov zo súťaže, v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá, v rámci súťaže jednal v rozpore s dobrými mravmi, snažil sa získať výhru podvodným jednaním, či akýmkoľvek spôsobom poškodzoval dobré meno Usporiadateľa, alebo bol z týchto činností dôvodne podozrivý a to bez náhrady nákladov či škody, ktoré by vylúčením mohli účastníkovi vzniknúť. Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné Organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu Dávid Orviský - Studio, Školská 221/16, 92231 Sokolovce, do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané v úvahu. Rozhodnutie Organizátora po získaní predchádzajúceho súhlasu Usporiadateľa o námietke je konečné. Prípadné ďalšie informácie získa každý súťažiaci na infolinke 0905 681 098 v pracovné dni od 10:00 hod. do 14:00 hod. alebo na e-mailovej adrese info@riverlandsutaz.sk.
Záverečné ustanovenie
Tento Štatút je podpísaný v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre Usporiadateľa a Organizátora súťaže. Každý kto preukáže právny záujem je oprávnený nahliadnuť do tohto Štatútu u Organizátora súťaže.
Usporiadateľ súťaže: Rybárske centrum Riverland s.r.o.
Organizátor súťaže: Dávid Orviský - Studio
V Bratislave dňa: 31. 12. 2020